top of page

מטרות:
א. שיפור המצב החברתי לבעלי מצב סוציואקונומי נמוך.
ב. מגורים משותפים בגבעת שרת והבאת משפחות צעירות ואידאליסטיות לבית שמש.
ג. צמצום הפערים בין השכבות השונות באוכלוסיה ובשכונה.
ד. הובלת השינויים התורנים-חברתיים מתוך תחושת ליכוד חברתי, מחויבות ודבקות במטרה.
​ה. קירוב תושבי בית שמש והסביבה למסורת ישראל ולעבודת ה'.

 

חזון קהילת יחד: "משפחות גרעין יחד שואפות להגשמת הרעיון הציוני-דתי מתוך עשייה תורנית וחברתית במעגלים רחבים בבית שמש ובעם ישראל".

 

מי הם חברי קהילת יחד? משפחות הרואות עצמן חלק מהמהפכה הציונית תורנית בעם ישראל. חברי הקהילה שותפים לעשיה בצורה וולונטרית ולצד עיסוקיהם היום יומיים.
גרעין יחד מונה כ-50 משפחות, (כן ירבו) המתגוררות בשכונת גבעת שרת בבית-שמש, ובשכונות הסמוכות לה.

bottom of page